• فرم انتخابات شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان

    فرم انتخابات شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان

    1 مشخصات فردی 2 مشخصات پرسنلی مشخصات فردینامنام خانوادگیکد ملی*مشخصات پرسنلیسمت آموزشی*دبیر فیزیکدبیر علوم تجربیدانشجوسایرلطفا سمت آموزشی …

    بیشتر بخوانید »
  • برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن علمی معلمان فیزیک خوزستان

  • برگزاری جلسه دوره ای شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان

  • برگزاری غرفه ی انجمن معلمان فیزیک خوزستان در هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک

  • راه اندازی سامانه آموزش مجازی به زودی

Switch to desktop version