مشخصات کامل افراد ثبت نام شده در دوره های ضمن خدمت

لیست افراد ثبت نام شده در دوره ضمن خدمت

Displaying 1 - 50 of 315

ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی9798546798
نام پدر

غلام

نام خانوادگی

موحد

نام

اکبر

صادره از

اهواز

شماره شناسنامه

175

کد ملی

1754835880

تاریخ تولد

1397/04/16

آخرین مدرک تحصیلی

کاردانی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345774
نام پدر

شهريار

نام خانوادگی

سبزي زاده

نام

صديقه

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

851

کد ملی

1840446528

تاریخ تولد

1355/01/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی486464
نام پدر

محمدقلي

نام خانوادگی

سلحشوري

نام

اكبر

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

4818

کد ملی

1841840602

تاریخ تولد

1365/06/17

آخرین مدرک تحصیلی

دیپلم

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی478689
نام پدر

ولي محمد

نام خانوادگی

سعيدي

نام

مصطفي

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

2820

کد ملی

1841820628

تاریخ تولد

1364/12/20

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی970007
نام پدر

عباس

نام خانوادگی

دریس

نام

ناهید

صادره از

آبادان

شماره شناسنامه

10

کد ملی

1819781674

تاریخ تولد

1351/04/23

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی6767710948464
نام پدر

عبود

نام خانوادگی

عباسی

نام

منیژه

صادره از

رامشیر

شماره شناسنامه

3568

کد ملی

6629535561

تاریخ تولد

1355/04/20

آخرین مدرک تحصیلی

کاردانی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی895971
نام پدر

عبدالحسین

نام خانوادگی

شوکاوی

نام

سیدعبدالکریم

صادره از

ماهشهر

شماره شناسنامه

238

کد ملی

1950793052

تاریخ تولد

1350/10/15

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی7838550041879
نام پدر

کریم

نام خانوادگی

بصیری

نام

زهرا

صادره از

شمیران

شماره شناسنامه

1969

کد ملی

0451257103

تاریخ تولد

1358/05/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی84482
نام پدر

عبدالرضا

نام خانوادگی

حیدری نیا

نام

زینب

صادره از

ماهشهر

شماره شناسنامه

5431

کد ملی

1950214230

تاریخ تولد

1362/12/09

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی184148
نام پدر

علی

نام خانوادگی

راضی پور حمرانی

نام

عبدالحسین

صادره از

اروند کنار

شماره شناسنامه

1172

کد ملی

5859315902

تاریخ تولد

1353/04/24

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی430728
نام پدر

فلامرز

نام خانوادگی

غلامی

نام

احترام

صادره از

اسلام آباد

شماره شناسنامه

2854

کد ملی

6419449197

تاریخ تولد

1350/01/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی895968
نام پدر

سیدعبدالامیر

نام خانوادگی

مرتضوی

نام

سیدعلی

صادره از

رامشیر

شماره شناسنامه

1249

کد ملی

6629915593

تاریخ تولد

1364/10/08

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی892228
نام پدر

ماشاءاله

نام خانوادگی

سیاه کمری

نام

مهوش

صادره از

ماهشهر

شماره شناسنامه

275

کد ملی

1950764591

تاریخ تولد

1341/11/02

آخرین مدرک تحصیلی

کاردانی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی4785910339771
نام پدر

عبدالرزاق

نام خانوادگی

امامیان

نام

کفایه

صادره از

خرمشهر

شماره شناسنامه

4972

کد ملی

1828544647

تاریخ تولد

1346/07/03

آخرین مدرک تحصیلی

دیپلم

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی253359
نام پدر

لطف علي

نام خانوادگی

سجادپور

نام

مريم

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

1288

کد ملی

1841619231

تاریخ تولد

1362/07/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345765
نام پدر

رضاقلي

نام خانوادگی

غلامي

نام

نبي اله

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

39

کد ملی

1841770604

تاریخ تولد

1360/09/20

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345767
نام پدر

قباد

نام خانوادگی

مسيح پور

نام

ابراهيم

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

382

کد ملی

4819071351

تاریخ تولد

1352/06/30

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی87684
نام پدر

مهرعلي

نام خانوادگی

عالي پور

نام

بابك

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

3044

کد ملی

1841315941

تاریخ تولد

1356/05/20

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی478999
نام پدر

سبزوار

نام خانوادگی

شيخ ميري

نام

علي رضا

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

13

کد ملی

1841555371

تاریخ تولد

1358/01/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی970235
نام پدر

تراب

نام خانوادگی

شاولي

نام

مجاهد

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

1448

کد ملی

1840736038

تاریخ تولد

1357/07/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345764
نام پدر

ولی

نام خانوادگی

میرعلائی موردی

نام

علی

صادره از

ایذه

شماره شناسنامه

2147

کد ملی

4689283265

تاریخ تولد

1359/12/20

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی389660
نام پدر

جانمراد

نام خانوادگی

طاهری

نام

اعظم

صادره از

ایذه

شماره شناسنامه

55

کد ملی

1841682675

تاریخ تولد

1359/07/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی168360
نام پدر

محمدعلی

نام خانوادگی

مرادی

نام

زیبا

صادره از

باغملک

شماره شناسنامه

5

کد ملی

4819762125

تاریخ تولد

1354/06/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • آموزش نهاد خانواده
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی752432
نام پدر

عبدالحسن

نام خانوادگی

زهیری

نام

سعید

صادره از

شوش

شماره شناسنامه

106

کد ملی

5269542722

تاریخ تولد

1362/01/20

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی925980
نام پدر

حمید

نام خانوادگی

نعامی

نام

سکینه

صادره از

شوش

شماره شناسنامه

5260021568

کد ملی

5260021568

تاریخ تولد

1370/01/29

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی229890
نام پدر

ناصر

نام خانوادگی

خواجه

نام

فاطمه

صادره از

اهواز

شماره شناسنامه

1780

کد ملی

1754904459

تاریخ تولد

1355/07/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • آموزش نهاد خانواده
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی564145
نام پدر

محمدعلی

نام خانوادگی

سبزعلی

نام

حمیدرضا

صادره از

اهواز

شماره شناسنامه

14194

کد ملی

1757384537

تاریخ تولد

1367/09/24

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • آموزش نهاد خانواده
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345958
نام پدر

ديدار

نام خانوادگی

مهري ده نو

نام

پري ناز

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

639

کد ملی

1840335084

تاریخ تولد

1353/04/02

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345762
نام پدر

فرج

نام خانوادگی

غريب وندنوتركي

نام

زيور

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

8521

کد ملی

1840072581

تاریخ تولد

1350/01/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345761
نام پدر

بيگ محمد

نام خانوادگی

باقرپور

نام

فروغ

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

743

کد ملی

1840394171

تاریخ تولد

1352/01/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی329159
نام پدر

منوچهر

نام خانوادگی

حسيني ملائي

نام

مهين تاج

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

12131

کد ملی

1840108711

تاریخ تولد

1354/06/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی329158
نام پدر

درويش

نام خانوادگی

علي دادي

نام

فرح ناز

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

298

کد ملی

1840955600

تاریخ تولد

1349/12/29

آخرین مدرک تحصیلی

کاردانی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی324209
نام پدر

هرمز

نام خانوادگی

شهولي كوه شوري

نام

محسن

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

3617

کد ملی

1841828599

تاریخ تولد

1365/03/25

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی905289
نام پدر

امان اله

نام خانوادگی

كرم پور

نام

مژده

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

8147

کد ملی

1840068841

تاریخ تولد

1349/07/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345752
نام پدر

دوستعلي

نام خانوادگی

رحماني

نام

مريم

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

1652

کد ملی

1840738073

تاریخ تولد

1358/07/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345753
نام پدر

حسين

نام خانوادگی

شيخ منگشتي

نام

هاشم

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

420

کد ملی

4819688960

تاریخ تولد

1360/03/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی345754
نام پدر

سياوش

نام خانوادگی

صيدالي

نام

محمد

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

8901

کد ملی

1841881341

تاریخ تولد

1366/05/14

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی739375
نام پدر

عبدالحسین

نام خانوادگی

رحمی

نام

رقیه

صادره از

شوشتر

شماره شناسنامه

574

کد ملی

1882180828

تاریخ تولد

1362/09/14

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • آموزش نهاد خانواده
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی905287
نام پدر

اسمعيل

نام خانوادگی

فتاح پور جغداني

نام

سهيلا

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

363

کد ملی

1840956259

تاریخ تولد

1355/07/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی527771
نام پدر

علی

نام خانوادگی

مسیحی

نام

کامران

صادره از

بهبهان

شماره شناسنامه

490

کد ملی

1861114206

تاریخ تولد

1348/05/01

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی198105
نام پدر

ماهی

نام خانوادگی

خارا

نام

ابراهیم

صادره از

بهبهان

شماره شناسنامه

32032

کد ملی

1860315860

تاریخ تولد

1355/12/20

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی
 • آموزش نهاد خانواده
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی368306
نام پدر

جعفر

نام خانوادگی

امیدیان

نام

امید

صادره از

کهگیلویه

شماره شناسنامه

381

کد ملی

5999812038

تاریخ تولد

1347/10/01

آخرین مدرک تحصیلی

کاردانی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی368305
نام پدر

ابراهیم

نام خانوادگی

محمدی کیا

نام

محمد

صادره از

بهبهان

شماره شناسنامه

135

کد ملی

1861042116

تاریخ تولد

1340/02/27

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی970281
نام پدر

علي رضا

نام خانوادگی

بويري

نام

پوران

صادره از

ايذه

شماره شناسنامه

736

کد ملی

1840419490

تاریخ تولد

1357/06/31

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی502276
نام پدر

نادر

نام خانوادگی

فرموسوی

نام

سمیه

صادره از

باغملک

شماره شناسنامه

468

کد ملی

4819689452

تاریخ تولد

1360/11/08

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی308393
نام پدر

سیدعبدالمطلب

نام خانوادگی

مرعشی

نام

سید هادی

صادره از

اهواز

شماره شناسنامه

13507

کد ملی

1757224793

تاریخ تولد

1367/02/09

آخرین مدرک تحصیلی

کاردانی

عنوان دوره
 • دوره بین المللی ICDL
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی527587
نام پدر

جمعه

نام خانوادگی

اقسام

نام

مهدی

صادره از

بهبهان

شماره شناسنامه

646

کد ملی

1861372851

تاریخ تولد

1363/05/20

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی424878
نام پدر

علیرضا

نام خانوادگی

امیدی

نام

حبیب اله

صادره از

بهبهان

شماره شناسنامه

1088

کد ملی

1860542840

تاریخ تولد

1347/04/17

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی462622
نام پدر

اسماعیل

نام خانوادگی

رادی

نام

فاطمه

صادره از

بهبهان

شماره شناسنامه

270

کد ملی

1861120818

تاریخ تولد

1349/01/07

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی
ارسال فیش بانکیارسال فیش بانکی
ارسال عکسارسال عکس
شماره فیش واریزی971179
نام پدر

محمد

نام خانوادگی

پوریان فر

نام

فرود

صادره از

بهبهان

شماره شناسنامه

270

کد ملی

1860410421

تاریخ تولد

1344/01/12

آخرین مدرک تحصیلی

کاردانی

عنوان دوره
 • تولید محتوای الکترونیکی