.افرادی که تاکنون عضو انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک خوزستان شده اند 

----------------------------------------------------------------------------

نامنام خانوادگیمحل خدمتتاریخ عضویتکد پیگیری
اکبرموحداداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز1398/01/0148741276571
سیده شهربانوموسوی نژاداداره آموزش و پرورش ایذه1343164085
الهاممکوندیاداره آموزش و پرورش حمیدیه1510173961
سیده مریمفرزیناداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز4505238137
حسندادوراداره آموزش و پرورش شوشتر9850443539
طوبیمشکاداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز2873577072
مصطفیمحمدیاداره آموزش و پرورش شوشتر4871594189
راضیهعبداللهیاداره آموزش و پرورش شوشتر0918187928
اکبرموحداداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز8022527363
لیلازلقیاداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز3361731512
اردشیرکیانی ده کیانیاداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز1628999108
ساراقنواتیاداره آموزش و پرورش بندرامام1573764034
نامنام خانوادگیمحل خدمتتاریخ عضویتکد پیگیری