.افرادی که تاکنون عضو انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک خوزستان شده اند 

----------------------------------------------------------------------------

نامنام خانوادگیمحل خدمتتاریخ عضویت
مریمآذرگوناداره آموزش و پرورش ایذه1400/05/01
اقبالمحمدیاداره آموزش و پرورش باغملک1400/05/01
علیخفی زاده شریفیاداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز1400/04/31
لیلاپورسلمان اهوازیاداره آموزش و پرورش ماهشهر1400/04/31
الهامترابی زادهاداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز1400/04/30
عبدالهنژاددهباشیاداره آموزش و پرورش رامهرمز1400/04/30
هادیکرداداره آموزش و پرورش اندیمشک1400/04/30
محمدعلیپورزادهاداره آموزش و پرورش اروندکنار1400/04/30
امیرپاکدامناداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز1400/05/30
سمیهمریدیاداره آموزش و پرورش شوشتر1400/04/28
محمدساکیاداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز1400/04/28
مصطفیعابدی پوراداره آموزش و پرورش شوشتر1400/04/28
نامنام خانوادگیمحل خدمتتاریخ عضویت