.افرادی که تاکنون عضو انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک خوزستان شده اند 

----------------------------------------------------------------------------

نامنام خانوادگیمحل خدمتتاریخ عضویت
محمد علیفردروزیاداره آموزش و پرورش دزفول1390/05/05
محمد علیفردروزیاداره آموزش و پرورش دزفول1390/05/05
لیلازلقیاداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز1400/05/08
سیماسامانیاناداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز1400/05/09
نگیننیاکاناداره آموزش و پرورش شوش1400/05/08
آلانجومیاداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز1400/05/08
الهامرادفرداداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز1400/05/07
فرحنازنورالدین موسیاداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز1400/05/07
افسانهعلی‌زادهاداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز1400/05/07
مریمرضاییاداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز1400/05/06
سیده کوثراکرامی نسباداره آموزش و پرورش باوی1400/05/05
عفیفهجلالیان زادهاداره آموزش و پرورش سوسنگرد1400/05/05
نامنام خانوادگیمحل خدمتتاریخ عضویت