اهداف انجمن

۱- فراهم ساختن زمینه های مناسب جهت انتقال تجارب همکاران

۲- حمایت از اعضاء جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت دبیران فیزیک

۳- انتشار نشریه ی آموزشی ادواری به عنوان عرصه ای برای نمود تجارب همکاران و انتقال جدیدترین مقالات و روش ها

۴- تهیه ی جزوات، نوار و فیلم های آموزشی برای اعضاء

۵- برگزاری کلاس های توجیهی و آموزشی با دعوت از استادان و افراد صاحب نظر و کارشناس در رشته ی فیزیک و زمینه سازی مناسب جهت شرکت اعضای انجمن در این گونه مجامع.

۶- بررسی دقیق و منظم کتاب های درسی فیزیک

۷- تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی،بررسی کتب درسی، انتشارات، گردهمایی های علمی با شرکت اعضای انجمن و همکاری اعضای فعال

۸- تشکیل کتابخانه تخصصی (همراه با امکانات صوتی و تصویری(

۹- فراهم ساختن امکان استفاده از منابع کتابخانه ای وو تکنولوژی آموزشی و سایت اینترنتی انجمن برای کلیه ی اعضای انجمن

۱۰-آشناسازی اعضاء با شیوه های آزمون سازی و نمونه سوالات مختلف.

۱۱- زمینه سازی مقدماتی جهت شرکت اعضا در سمینارها و گردهمایی ها

۱۲-  شناسایی و معرفی همکاران برجسته و صاحب نظر و نیز داش آموزان مستعد در زمینه ی فیزیک

۱۳ -پیگیری مشکلات آموزشی اعضاء و انعکاس نظرات و پیشنهادات اعضاء به مراجع ذیربط

۱۴- تشکیل کلاس های آموزشی جهت تقویت بنیه ی علمی مسابقات علمی و آزمون های سراسری

۱۵- تلاش در جهت رفع تنگناهای آموزشی مربوط به رشته ی فیزیک و تقویت جنبه های مثبت موجود در این رشته

۱۶- برگزاری اردوهای تفریحی- آموزشی

۱۷-  معرفی آثار علمی-  پژوهشی اعضا